Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie nr 127 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 maja 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzam regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie.

 

§ 2

Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

R E G U L A M I N  O R G A N I Z A C Y J N Y

MIEJSKIEGO ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO W ŻYRARDOWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie określa:

 

1. Postanowienia ogólne.

2. Zasady wykonywania funkcji kierowniczej w Zespole.

3. Organizację wewnętrzną Zespołu.

4. Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Zespołu.

5. Zakresy działania na poszczególnych stanowiskach pracy.

6. Podstawowe zasady planowania pracy.

7. Czas porządek i dyscyplina pracy.

8. Zasady podpisywania pism.

9. Organizacja narad i szkoleń.

 

§ 2

  1. Schemat organizacyjny:

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO w Żyrardowie

 

Generalny Projektant

Główny Projektant

Starszy Projektant

Projektant

Inspektor

Starszy Asystent

Asystent

Planista

Sekretarka

 

  1. Zespół wykonuje prace z zakresu planowania przestrzennego oraz architektury dla poszczególnych gmin zgodnie podpisanymi porozumieniami. Przyporządkowanie gmin poszczególnym pracownikom określają zakresy czynności.

 

§ 3

Ilekroć w dalszych postanowieniach regulaminu organizacyjnego jest mowa o:

1. Zespole – rozumie się przez to Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie.

2. Regulaminie – rozumie się przez to regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie.

3. Statucie – rozumie się przez to statut Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie.

 

§ 4

Miejski Zespół Urbanistyczny jest jednostką budżetową realizującą zadania projektowe określone w statucie.

 

§ 5

Zasady wynagradzania wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Urbanistycznym ustala Regulamin Wynagradzania.

 

§ 6

Zasady premiowania wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Urbanistycznym ustala Regulamin Premiowania.

 

II. ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZEJ W MIEJSKIM ZESPOLE URBANISTYCZNYM

 

§ 7

1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor.

2. W razie nieobecności Dyrektora Zespołu upoważnia on pracownika do kierowania Zespołem i określa zakres jego kompetencji.

 

§ 8

1. Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą następujące sprawy:

1.1. Podejmowanie czynności prawnych w zakresie stosunku pracy,

1.2. Reprezentowania Zespołu,

1.3. Ogólne kierownictwo zespołu oraz nadzór zwierzchni nad wszystkimi stanowiskami pracy w tym podpisywanie dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego i architektury i bieżącego funkcjonowania Zespołu,

1.4. Dysponowania budżetem Zespołu,

1.5. Sporządzanie harmonogramów prac, rozliczeń planów pracy i sprawozdawczości w tym zakresie,

1.6. Podejmowanie czynności prawnych w zakresie zawierania umów w sprawach o wykonanie prac projektowych.

 

III. ZADANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU.

 

§ 9

Do wspólnych zadań pracowników należy zapewnienie wykonania zadań Zespołu a w szczególności:

1. Organizowanie wykonania zadań statutowych.

2. Współdziałanie między sobą w zakresie w zakresie wspólnie realizowanych zadań.

3. Usprawnienia organizacji, metod i form pracy,

4. Ochrona tajemnicy państwowej i służbowej.

5. Współdziałanie z organizacjami związkowymi, społecznymi i stowarzyszeniami.

6. Współpraca z gminami.

7. Prowadzenie składnicy opracowań urbanistycznych.

8. Terminowe pozyskiwanie materiałów wejściowych do opracowań.

9. Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych.

 

IV. ZAKRESY DZIAŁANIA NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

 

§ 10

1.Generalny projektant; Główny projektant ;

- Wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych lub architektonicznych do wykonywania samodzielnych funkcji w projektowaniu oraz przynależność do właściwych izb zawodowych i podpisywanie wykonanych dokumentacji

- Opracowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań.

- Opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian tych planów.

- Współpraca w uzgadnianiu projektów planów.

- Udział w procedurze formalno prawnej planu.

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opracowywanie prac projektowych w zakresie wykształcenia

- Opracowywanie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie architektury

- Wykonywanie innych prac i poleceń nie wymienionych w zakresie szczególnych i ogólnych obowiązków a zleconych do wykonywania bezpośrednio przez przełożonego.

 

2. Starszy projektant; Projektant; Inspektor; Starszy Asystent ; Asystent; Planista;

- Opracowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmian studium pod kierunkiem Dyrektora Zespołu.

- Opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów zmian tych planów pod kierunkiem Dyrektora Zespołu.

- Współpraca w uzgadnianiu projektów planów.

- Udział w procedurze formalno – prawnej planu.

- Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod kierunkiem Dyrektora Zespołu.

- Opracowywanie prac projektowych w zakresie wykształcenia

- Opracowywanie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie architektury

-Wykonywanie innych prac i poleceń nie wymienionych w zakresie szczególnych i ogólnych obowiązków a zleconych do wykonywania bezpośrednio przez przełożonego.

 

3. Sekretarka;

- bieżące prowadzenie sekretariatu

- obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

- przygotowywanie dokumentów zleconych przez przełożonego

- gromadzenie, przekazywanie i archiwizacja dokumentów

- obsługa firmowego konta e-mail i telefonu oraz urządzeń biurowych

- prowadzenie terminarza spotkań i spraw

- administracyjne wsparcie przełożonych w codziennych zadaniach

- przygotowywanie i obsługa spotkań

- dbałość o czystość, ład i porządek w biurze firmy.

 

§ 11

Obsługę kadrową i finansową pełnią osoby lub podmioty zatrudnione na podstawie odrębnej umowy.

 

V. PODSTAWOWE ZASADY PLANOWANIA PRACY

 

§ 12

1. Działalność Zespołu oparta jest na rocznych programach pracy,

2. Dyrektor Zespołu wspólnie z gminami opracowuje projekty rocznych planów pracy w terminie do dnia 20 lutego roku, na który plany są sporządzany .

 

§ 13

1. Dyrektor Zespołu opracowuje i przedkłada informacje z wykonania :

- rocznego planu pracy w terminie do 20 lutego roku następnego po roku, za który sporządza się informację.

2. Informacje z wykonania rocznych planów pracy przedkłada się Prezydentowi, Burmistrzowi, Wójtowi dla których Zespół wykonuje opracowania.

 

VI. CZAS, PORZĄDEK I DYSCYPLINA PRACY.

 

§ 14

1. Czas pracy w Zespole wynosi – 40 godz. tygodniowo.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby Zespołu, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy.

3. Polecenie wykonania pracy poza normalnymi godzinami pracy, wyłącznie w formie pisemnej, stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia lub udzielenia wolnego czasu w zależności od wyboru pracownika.

4. czas pracy Zespołu trwa od poniedziałki do piątku w godzinach - od godz. 800 - 1600 .

 

§ 15

Obowiązki i uprawnienia pracowników Zespołu określają przepisy Kodeksu Pracy.

 

§ 16

1. Obecność pracownika w miejscu pracy wymaga potwierdzenia na liście obecności.

2. Opuszczenie miejsca pracy w godzinach pracy wymaga zgody Dyrektora i podlega ewidencji w książce ewidencji nieobecności.

3. Delegowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych i szkoleń poza miastem Żyrardów wymaga zgody Dyrektora i podlega ewidencji w książce delegacji służbowych.

4. Nieobecność w pracy z góry wiadoma lub nieprzewidziana ,wymaga powiadomienia bezpośredniego przełożonego nie później niż w dniu drugim nieobecności oraz usprawiedliwienia .

5. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje na podstawie rocznego planu urlopów ustalonego w oparciu o wnioski pracowników.

6. Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego, udzielenie urlopów okolicznościowych i innych zwolnień, następuje na wniosek pracownika decyzją Dyrektora.

 

VII. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

 

§ 17

1, Przy oznakowaniu spraw Zespołu używa się MZU.

2. Wszelkie dokumenty, korespondencje Zespołu podpisuje Dyrektor Zespołu lub w razie jego nieobecności pracownik przez niego upoważniony.

 

VIII. ORGANIZACJA NARAD I SZKOLEŃ.

 

§ 18

1. Udział w naradach i szkoleniach ustala Dyrektor Zespołu.

 

§ 19

Niniejszy regulamin organizacyjny obowiązuje z dniem podpisania Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Żyrardowa.

 

§ 20

Traci moc regulamin organizacyjny obowiązujący z dnia 18 grudnia 2007 roku.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-11-07 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2992
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-29 11:01:54