Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie z dnia 1-08-2018 r.

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.

Klauzula informacyjna MZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 56. Może się z Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu (46) 855 24 71 lub adres e-mail zespol@mzu.zyrardow.pl

 2. Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr telefonu (22) 350 0140, bądź adresem e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonywania działalności w zakresie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości podległych jednostek;

  2. zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;

  3. prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa;

  4. archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie określony przez następujące przepisy prawa:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

  5. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

  6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  7. oraz aktów wykonawczych.

 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z przepisami prawa, t.j. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

 9. Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

  3. przenoszenia swoich danych osobowych;

  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;

  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikający z następujących przepisów prawa:

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

  2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

  3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

  5. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

  6. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

  7. oraz aktów wykonawczych.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 14:01

Inne klauzule informacyjne

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3463
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-11-07 13:41:16