Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Miejski Zespół Urbanistyczny w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespółu Urbanistycznego w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-07-29. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-11. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-19.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Walczak, dyrektor@mzu.zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 24 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parter budynku w którym mieści się Miejski Zespół Urbanistyczny (I piętro) jest dostępny dla osób niepełnosprawnych - wejście do budynku z poziomu terenu. Również na parterze budynku mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jednak lokale zajmowane przez Miejski Zespól Urbanistyczny nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nadmienić należy, że MZU jest jednostką projektową dla miasta Żyrardowa (architektura i urbanistyka) i nie ma kontaktu z osobami z zewnątrz (klientami) jedynie z pracownikami Urzędu Miasta.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2023-06-07 08:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-14 08:47:49