Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w ŻYRARDOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Miejskiego Zespołu Urbanistycznego z dnia 12 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się procedurę udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Procedura została opracowana w celu zapewnienia jawności, przejrzystości, efektywności, oszczędności i terminowości w wydatkowaniu środków publicznych zgodnie ustawą o finansach publicznych.

 

§ 3

Szacunkową wartości dla zamówień publicznych do 14.000 euro przelicza się w oparciu średni kurs złotego w stosunku do euro ogłaszany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi, zgodnie z zakresem czynności.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI DO 14000 EURO.

 

Niniejsza procedura reguluje dokonywanie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto w skali roku nie przekracza kwoty równowartości kwoty 14000 euro.

 1. Udzielanie zamówień powinno być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasady uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych wydatków oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

 2. Niedopuszczalne jest dzielenie i zaniżanie wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania Ustawy.

 3. Zamówień udziela kierownik jednostki, na wniosek upoważnionego pracownika.

 4. Udzielenie zamówienia wymaga:

  • akceptacji wniosku przez kierownika jednostki,

  • przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy,

  • sporządzenia pisemnej umowy.

 5. Nie przeprowadza się procedury wyboru wykonawcy i nie sporządza pisemnej umowy, Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty równowartości 1000 euro.

 6. Jeżeli ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy, nie przeprowadza się procedury wyboru wykonawcy. Należy wówczas, jeżeli to możliwe, przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia.

 7. Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu cen na rynku potencjalnych wykonawców, z zachowaniem zasady gospodarności i racjonalności wydatków.

 8. O sposobie przeprowadzenia rozeznania i badania rynku potencjalnych Wykonawców decyduje Zamawiający, biorąc pod uwagę charakter i przedmiot zamówienia oraz jego wartość.

 9. Rozeznanie rynku polega na uzyskaniu, od, co najmniej dwóch wykonawców informacji o oferowanych przez nich warunkach wykonania zamówienia, zwanych dalej „informacjami”.

 10. Potwierdzeniem uzyskania informacji jest pismo, faks lub e-mail od wykonawcy, notatka służbowa z rozmowy telefonicznej lub wydruk ze strony internetowej.

 11. Spośród wykonawców, od których uzyskano informacje, wybiera się wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, oraz sporządza pisemne uzasadnienie wyboru.

 12. Zamówienie należy udzielić Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, biorąc pod uwagę zarówno oferowaną cenę jak i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, tj. funkcjonalność, parametry
  techniczne, koszty eksploatacji, warunki gwarancji, terminy płatności itp.

 13. Przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych Wykonawców nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na szczególny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji konkretnemu Wykonawcy.

 14. Wybór Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki.

 15. Osoba odpowiedzialna za dokonanie i zrealizowanie zmówienia, w przypadku braku zastrzeżeń, co do prawidłowości wykonanej usługi, dostawy bądź roboty budowlanej umieszcza stosowną adnotację na fakturze oraz umieszcza na fakturze pieczęć o następującej treści:

„Zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych””

 1. Faktury opisane w sposób podany w pkt 15 podlegają dalszej akceptacji przez Gł. księgowego w sposób określony w odrębnych przepisach.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-07 13:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5228
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-29 09:28:40